תקנון מועדון לקוחות סרינה קי ישראל באתר האון ליין בלבד

הצטרפות וחברות במועדון

 1. ההצטרפות למועדון הלקוחות באתר הבית של סרינה קי (להלן : "המועדון") תתאפשר לכל המעוניינים בכך, והמועדון לא ידחה את בקשת ההצטרפות אלא מטעמים סבירים.
 2. הצטרפות – ללא עלות, בכפוף לאמור בתקנון זה.
 3. ההצטרפות למועדון תיעשה באמצעות מילוי טופס הצטרפות באתר האון ליין.
 4. ההצטרפות למועדון הלקוחות ומסירת פרטי ההתקשרות של הלקוח, מהווים הסכמה לקבלת חומרים פרסומיים מחברת סרינה קי אלא אם הלקוח ציין במפורש ובכתב כי אינן מעוניין בקבלת חומרים פרסומיים.
 5. החברות במועדון והזכאות להטבות הניתנות לחברי המועדון תהיה מרגע ההצטרפות.
 6. חבר המועדון יעדכן את המועדון לגבי שינוי בפרטיו, על מנת לאפשר למועדון להמשיך וליידע לגבי מבצעים והטבות. המועדון לא יהיה אחראי לאי-קבלת הטבה, הודעה או כל דבר הנובע מאי עדכון פרטי החבר במועד או מכל סיבה אחרת.

צבירת ומימוש נקודות והטבות נוספות לחברות המועדון באתר האון ליין

 1. כל חבר מועדון יזוכה בנקודות זכות, בגין רכישותיו באתר הבית של חברת סרינה קי ישראל. נקודות יקבלו ערכים כספיים על פי המטבע שבו בוצעה הרכישה (₪, דולר, יורו), בשווי של 5% מערך הקניה.
 2. החזרת מוצרים או זיכויים כספיים לא יזכו בצבירת נקודות.
 3. צבירת ומימוש הנקודות מותנית בכניסה לאתר עם שם משתמש וסיסמה.
 4. הנקודות מאפשרות רכישה באתר האון ליין של סרינה קי בלבד.
 5. שווי נקודה אחת למימוש הינו 1 ש"ח בהתאם למטבע תשלום הרכישה.
 6. מימוש הנקודות יתאפשר החל מהרכישה הבאה ולא ברכישה בה נוצרו.
 7. מימוש הנקודות לא יתאפשר בשילוב תוספת של תשלום כספי ונדרש שכל סכום הרכישה ישולם כולו אך ורק בנקודות.
 8. תוקף השימוש בנקודות מהרכישה האחרונה, הנו שנה בלבד.
 9. המועדון שומר לעצמו את הזכות להציע מבצעים מוגבלים בזמן בהם תתאפשר צבירה או מימוש של נקודות.
 10. חברי המועדון ייהנו מהטבות ומבצעים מיוחדים, עדכונים מוקדמים לגבי מכירות מוקדמות, הגעת מוצרים חדשים ומבצעים אחרים, לפי שיקול הדעת הבלעדי של החברה.

ביטול חברות

החברה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את החברות בו לכל חבר/ת מועדון, ובפרט למי שימצא בהליכים משפטיים עם המועדון או עם סרינה קי ישאל בע"מ ולמי שאמצעי התשלום שמסר לא כובדו על ידי בנקים, חברות אשראי וכיוצא באלה.

כללי

 1. תקנון זה יחול על כל חברי המועדון הרשומים באתר האון ליין.
 2. המועדון יוכל להודיע בכל דרך שימצא לנכון על הפסקת פעילות המועדון, על פי שיקול דעתו הבלעדי, ובלבד שלא יפגעו זכויות שהוקנו לחברות עד לזמן ההודעה.
 3. במקרה זה יהיה באפשרות חברי המועדון לממש את ה"נקודות" שנצברו לזכותם במשך שלושה חודשים מיום הפסקת פעילות המועדון.
 4. המועדון שומר לעצמו את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתו הבלעדי. החל ממועד שינוי התקנון יחייב הנוסח החדש, ובלבד שלא תיפגענה זכויות שנצברו בידי החברות עד לשינוי התקנון. נוסחו המחייב של התקנון הוא זה שיהא מצוי מעת לעת בחברת סרינה קי ישראל.
 5. ט.ל.ח