מדיניות החזרה

משלוח שהוחזר לחברה מסיבה כלשהי שאינה קשורה לחברה, יישלח בשנית ללקוח בכפוף לתשלום דמי משלוח נוספים.

ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים

ביטול עסקה ייעשה בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"). ביטול של עסקה ייעשה באמצעות פנייה לחברה, באחת מהדרכים האמורות בסעיף ‎6 להלן.

לקוח יהיה רשאי לבטל עסקה לרכישת מוצר/ים, מכל סיבה שהיא, מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר (14) ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם.

הזכות לבטל עסקה, שאינה עקב פגם במוצר או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים אשר נמסרו ללקוח בנוגע למוצר או עקב אי-אספקת המוצר במועד שנקבע לכך או בשל כל הפרה אחרת של תנאי העסקה מצד החברה, אינה חלה במקרה של טובין פסידים (מוצרים בעלי חיי מדף קצרים או טובין מתכלים).

במקרה של ביטול עסקה מצד הלקוח עקב פגם במוצר או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים אשר נמסרו ללקוח בנוגע למוצר או עקב אי-אספקת המוצר במועד שנקבע לכך או בשל כל הפרה אחרת של תנאי העסקה מצד החברה, תחזיר החברה, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, תבטל את החיוב בשל העסקה ותמסור ללקוח עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור ולא תגבה דמי ביטול כלשהם. ככל והלקוח קיבל את המוצר, עליו להעמידו לרשות החברה במקום בו נמסר לו המוצר.

במקרה של ביטול עסקה על ידי הלקוח מכל סיבה אחרת שאינה מפורטת בסעיף ‎3 לעיל, אשר נעשה בפרק הזמן כאמור בסעיף ‎5.2 לעיל, תחזיר החברה ללקוח, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, והחברה תהיה רשאית לגבות מהלקוח דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% משווי העסקה או 100 ש"ח, לפי הנמוך מביניהם.

במקרה של ביטול עסקה לה הלקוח זכאי לפי דין או לפי הסכמת החברה, ככל והלקוח קיבל את המוצר, על הלקוח להחזיר את המוצר לידי החברה. למען הסר ספק, לא תותר החזרת מוצרים לחנויות הפיזיות של החברה ו/או מי מטעמה או לנקודות מכירה

בכל מקרה בו סיבת הביטול אינה נובעת מפגם במוצר או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים אשר נמסרו ללקוח בנוגע למוצר או עקב אי-אספקת המוצר במועד שנקבע לכך או בשל כל הפרה אחרת של תנאי העסקה מצד החברה כזה, עלויות שילוח המוצרים אל החברה תושתנה על הלקוח.

על אף האמור לעיל, מובהר בזאת, כי לקוח שהינו אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, כהגדרתם בחוק הגנת הצרכן, יהיה רשאי לבטל עסקה בתוך 4 חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם, ובלבד שההתקשרות בין החברה לבין הלקוח כללה שיחה, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית. במקרה כזה, החברה תהיה רשאית לדרוש מהלקוח להציג בפניו תעודה המוכיחה שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, לפי העניין, בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן.

החזרת מוצרים על ידי הלקוח במקרה של ביטול עסקה (לה זכאי הלקוח על פי דין) לאחר שמצבם שונה לרעה בזמן שהיו ברשות הלקוח, לרבות במקרה של החזרת מוצר שנפגם ו/או ניזוק ו/או התקלקל ו/או ספג פגיעה כלשהי ו/או שאריזתו הושחתה או שנעשה בו שימוש, על ידי הלקוח, המשנה מצבו של המוצר לרעה, כפופה לזכותה של החברה לתבוע את נזקיה בשל כך ו/או להפעלת כל סעד או תרופה העומדים לחברה לפי כל דין, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

הלקוח יהיה רשאי להודיע לחברה על ביטול עסקה בכל אחת מהדרכים המפורטות להלן:

בטלפון:  037900098

בפנייה בדואר רשום בכתובת: משה בקר 12 ראשון לציון

בדואר אלקטרוני info@sarynakey.com

באמצעות פנייה באתר האינטרנט תחת "צור קשר".

בהודעת הביטול יפרט הלקוח את שמו. לצורך זירוז הטיפול בפנייה, מומלץ לציין במסגרת ההודעה גם את הסיבה לביטול, לרבות, הפגם או אי ההתאמה של המוצר – ככל שרלוונטי, מספר הזמנה וכל פרט אחר בקשר עם ההזמנה הרלוונטית.

זכות הביטול כאמור בסעיף ‎5 זה, שאינה נובעת עקב פגם במוצר או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים אשר נמסרו ללקוח בנוגע למוצר או עקב אי-אספקת המוצר במועד שנקבע לכך או בשל כל הפרה אחרת מצד החברה, לא תחול על עסקת מכר של מוצרים פסידים או מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הלקוח בעקבות העסקה.

כל זיכוי כספי יועבר לכרטיס האשראי או לאמצעי התשלום בו בוצעה ההזמנה בלבד, ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי.

במידה ומסיבה כלשהי לא ניתן יהיה לספק את המוצר המוזמן, הלקוח יזוכה בסכום הרכישה.

מוצרים שהלקוח קיבל במתנה אינם ניתנים לביטול כנגד החזר כספי אלא כנגד החלפה בלבד, בהתאם למלאי הזמין באותה עת אצל החברה.